La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes sobre la Fundació Sant Hospital i sobre els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens localsBarcelona, 3 de novembre de 2021

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 17/2021, relatiu a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, seguiment del Pla de viabilitat 2014-2023, exercici 2018, i l’informe 18/2021, relatiu als expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens locals, exercici 2018.

L’informe 17/2021 és una fiscalització limitada sobre la Fundació Sant Hospital, participada per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, pel Bisbat d’Urgell i per la Generalitat de Catalunya i dedicada prestar serveis d’assistència sanitària i atenció social a la comarca de l’Alt Urgell. La fiscalització s’ha centrat en l’anàlisi de l’estat d’execució del Pla de viabilitat economicofinancer per al període 2014-2023 subscrit per la Fundació Sant Hospital per revertir la greu situació econòmica i financera en què es trobava l’entitat.

Aquest treball ha estat elaborat pel departament sectorial C de la Sindicatura, que té atribuïda la fiscalització del sector sanitari i social, sota la direcció del síndic major, Jaume Amat.

L’informe 18/2021 té per objecte analitzar la gestió que fan els ens locals dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit, recurs que preveu la normativa per poder imputar al pressupost de l’exercici despeses vençudes i exigibles d’exercicis anteriors. La mostra analitzada està formada per les quatre diputacions i per seixanta-quatre ajuntaments amb població superior als 20.000 habitants.

El treball sobre el sector local ha estat elaborat pel departament sectorial E, dirigit pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers.   

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 30/2021

Eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya, de l'any 2021

Informe 29/2021

Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, exercici 2019

Informe 28/2021

Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA. Exercici 2018

Informe 27/2021

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2019

Informe 26/2021

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Exercici 2019