La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes sobre l'agregat de les universitats públiques de Catalunya i sobre el Consell Català de l'EsportBarcelona, 26 d'abril de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 2/2019, relatiu a l'agregat de les universitats públiques de Catalunya, exercicis 2016 i 2017, i l'informe 3/2019, sobre el Consell Català de l'Esport, exercici 2016.

L'agregat de les universitats és un recull de dades econòmiques i estadístiques relatives a les set universitats públiques presencials (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de Lleida) i a la Universitat Oberta de Catalunya, que no és presencial i té la forma jurídica de fundació.

L'informe sobre el Consell Català de l'Esport té per objecte la fiscalització de la liquidació del pressupost i del compliment de la legalitat en els àmbits comptable, pressupostari, de la contractació, de subvencions i de les retribucions del personal. El Consell Català de l'Esport és un organisme autònom adscrit al Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General de l'Esport i té encomanada per llei la direcció i la gestió de l'activitat administrativa esportiva.

Els dos informes han estat elaborats pel departament sectorial D de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Jordi Pons i Novell.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018