La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes sobre l'agregat de les universitats públiques de Catalunya i sobre el Consell Català de l'EsportBarcelona, 26 d'abril de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 2/2019, relatiu a l'agregat de les universitats públiques de Catalunya, exercicis 2016 i 2017, i l'informe 3/2019, sobre el Consell Català de l'Esport, exercici 2016.

L'agregat de les universitats és un recull de dades econòmiques i estadístiques relatives a les set universitats públiques presencials (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili i Universitat de Lleida) i a la Universitat Oberta de Catalunya, que no és presencial i té la forma jurídica de fundació.

L'informe sobre el Consell Català de l'Esport té per objecte la fiscalització de la liquidació del pressupost i del compliment de la legalitat en els àmbits comptable, pressupostari, de la contractació, de subvencions i de les retribucions del personal. El Consell Català de l'Esport és un organisme autònom adscrit al Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria General de l'Esport i té encomanada per llei la direcció i la gestió de l'activitat administrativa esportiva.

Els dos informes han estat elaborats pel departament sectorial D de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Jordi Pons i Novell.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016

Informe 13/2019

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Exercici 2017