La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes sobre les eleccions del 21-D del 2017 i sobre el Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'AiguaBarcelona, 12 de desembre de 2018

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 24/2018, sobre el Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua, exercici 2016, i l’informe 27/2018, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya de l’any 2017.

El treball sobre les eleccions és una fiscalització de les comptabilitats electorals de les formacions polítiques que van obtenir representació parlamentària als comicis del 21-D de l’any 2017. La Sindicatura, d’acord amb la llei, ha de revisar la regularitat de les comptabilitats electorals i proposar al departament competent les mesures correctores pertinents en cas d’incompliment de la normativa electoral.

L’informe sobre el Consorci de la Costa Brava – Entitat Local de l’Aigua és una fiscalització financera limitada d’aquesta entitat local, constituïda el 1971 per resoldre les mancances en matèria d’infraestructures hidràuliques dels municipis costaners de les comarques gironines. El Consorci està integrat per vint-i-set municipis i per la Diputació de Girona, i és l’Administració actuant en matèria de sanejament en els municipis consorciats.

El treball sobre l’àmbit local ha estat elaborat pel departament sectorial F, dirigit pel síndic Miquel Salazar.

La fiscalització de les despeses electorals l’ha duta a terme el departament sectorial G, que dirigeix el síndic major, Jaume Amat.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017