La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes sobre les subvencions de la DGAIA i sobre la contractació de l'Ajuntament de LleidaBarcelona, 16 de gener de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament de Catalunya l’informe 25/2018, relatiu al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), exercici 2016, i l’informe 26/2018, relatiu a l’Ajuntament de Lleida, despeses i contractació administrativa, exercici 2015.

L’informe 25/2018 és una auditoria de les subvencions i altres prestacions ator¬gades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb càrrec a les consignacions de l’article 48, A famílies, institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius, del pressupost de despeses de la DGAIA de l’exercici 2016. La revisió ha inclòs la fiscalització de les convo¬ca¬tòries realitzades, de les prestacions i subvencions atorgades i del compli¬ment de les obligacions pels beneficiaris.

La fiscalització sobre les subvencions de la DGAIA ha estat elaborat pel departament sectorial C, dirigit pel síndic major, Jaume Amat.

L’informe 26/2018 té per objecte revisar les despeses i la contractació administrativa de l’Ajuntament de Lleida corresponents a l’exercici 2015. També s’ha comprovat si els procediments de control intern que aplica la corporació són els adients i si l’Ajuntament va trametre el Compte general de l’exercici 2015 en el termini i la forma previstes per la normativa.

El treball sobre l’Ajuntament de Lleida ha estat elaborat pel departament F, sota la direcció del síndic Miquel Salazar.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019