La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Publicats els informes sobre el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria i sobre el Consorci de Salut i d'Atenció Social de CatalunyaBarcelona, 15 de febrer de 2021

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès i tramès al Parlament l'informe 27/2020, relatiu al Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria, exercici 2018, i el 28/2020, relatiu al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, ingressos i despeses, exercici 2017.

L’informe 27/2020 és una fiscalització del Compte de pèrdues i guanys, de les inversions i de l’endeutament del Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), referent a l’exercici 2018. El CIMNE és un consorci participat per la Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya i té el reconeixement de Centre de Recerca de Catalunya. El treball de fiscalització l’ha elaborat el departament sectorial D de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Jordi Pons i Novell.
    
L’informe 28/2020 correspon a una revisió limitada dels ingressos i les despeses del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC) i de les entitats del grup, de les transaccions entre les entitats del grup i del compliment de la legalitat en els àmbits de la contractació i del personal. El CSC, d’acord amb els seus estatuts, és una entitat local pública que té per objecte afavorir la coordinació dels ajuntaments i centres proveïdors de salut i millorar la prestació dels serveis de salut i d’atenció sociosanitària dels seus associats.

Aquest treball de fiscalització ha anat a càrrec del departament C, sota la direcció del síndic major, Jaume Amat.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 31/2020

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 30/2020

Diputació de Lleida. Contractació administrativa, exercici 2017

Informe 29/2020

Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA. Comptes anuals, exercici 2018

Informe 28/2020

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i entitats del grup. Ingressos i despeses, exercici 2017

Informe 27/2020

Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria. Exercici 2018