La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica dos informes, sobre la producció de programes dels mitjans de la CCMA i sobre el Compte general de la GeneralitatBarcelona, 30 de gener de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 28/2018, sobre la producció de programes a càrrec de l’ens públic Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA, SA), en l’exercici 2016, i l’informe 29/2018, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2016.

L’informe sobre CCMA, SA, té per objecte comprovar que els estats financers de la societat corresponents a l’exercici 2016 registren adequadament les operacions vinculades a la producció de programes; analitzar les desviacions entre el cost pressupost i el real; verificar el compliment de la normativa interna que regula la seva gestió, i avaluar els sistemes i procediments establerts per CCMA, SA, per fer-ne el seguiment, la gestió i el control. Amb aquesta finalitat s’han analitzat les despeses directes imputades a la producció de programes.

El treball sobre CCMA, SA, ha anat a càrrec del departament sectorial D de la Sindicatura, dirigit pel síndic Jordi Pons i Novell.

L’informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya de l’exercici 2016 correspon a la fiscalització sobre els comptes de l’Administració de la Generalitat i les entitats del seu sector públic que la Sindicatura de Comptes ha de fer anualment d’acord amb la llei.

L’objectiu de la fiscalització és emetre una opinió sobre si la informació econòmica i financera presentada per la Intervenció General de la Generalitat s’adequa als principis comptables que són aplicables, i també sobre si s’ha complert la legalitat. En l’informe es proposen les mesures de caràcter general que es consideren necessàries per millorar la gestió de la Generalitat.

El ponent de l’informe sobre el Compte general és el síndic major, Jaume Amat, qui a la Sindicatura dirigeix els departaments sectorials G i C.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 30/2018

Acords i resolucions contraris a les objeccions dels òrgans interventors locals. Exercicis 2014 i 2015

Informe 29/2018

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2016

Informe 28/2018

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA. Producció de programes, exercici 2016

Informe 26/2018

Ajuntament de Lleida. Despeses i contractació administrativa, exercici 2015

Informe 25/2018

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Subvencions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, exercici 2016