La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura de Comptes publica cinc nous informes de fiscalitzacióBarcelona, 2 de setembre de 2020

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament els informes de fiscalització 7/2020, relatiu a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, exercici 2017; 8/2020, relatiu a l’Hospital Clínic de Barcelona, Resolució 747/XI del Parlament; 9/2020, relatiu a la Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, exercici 2017; 10/2020, relatiu a la Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, exercici 2017, i 11/2020, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2018.

L’informe 7/2020, sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, té per objecte la fiscalització del compliment del Contracte programa I 2014-2017 pel que fa a l’exercici 2017 sobre les clàusules més significatives que conté, en concret: les previsions pressupostàries; els compromisos del Departament de Territori i Sostenibilitat i les previsions de personal; la facturació per la prestació dels serveis com a mitjà propi i a tercers; la gestió del pressupost i el grau d’autofinançament, i el compliment dels objectius productius i tècnics.

L’informe 8/2020, sobre l’Hospital Clínic de Barcelona, dona compliment a la Resolució 747/XI del Parlament de Catalunya, que encomana a la Sindicatura l’elaboració dels informes de fiscalització de l’hospital dels exercicis 2013, 2014, 2015 i 2016.

Els informes 9/2020 i 10/2020 són treballs de fiscalització limitada relatius a les fundacions Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont i Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, dues entitats que tenen la categoria de Centre de recerca de Catalunya (centres CERCA).

A l’últim, l’informe 11/2020 correspon a l’informe sobre el Compte general de les corporacions locals de l’exercici 2018, el treball que ha de fer anualment la Sindicatura per analitzar el grau de retiment dels comptes dels ens del sector públic local de Catalunya.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018

Informe 10/2020

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Exercici 2017

Informe 9/2020

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Exercici 2017