La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Publicats els informes sobre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci per a la Normalització LingüísticaBarcelona, 24 de juliol de 2019

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament dos nous informes de fiscalització, relatius a l'Agència Catalana de Turisme i al Consorci per a la Normalització Lingüística.

L'informe 8/2019, sobre l'Agència Catalana de Turisme, té per objecte analitzar si l'aplicació dels recursos procedents de l'Impost sobre estades en establiments turístics s'ha fet d'acord amb les finalitats que preveu la normativa. L'Agència és una entitat de dret públic que ajusta la seva activitat al dret privat, i la seva missió és promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional. L'exercici fiscalitzat, 2017, l'Agència estava adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement.

L'informe 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, comprèn la fiscalització de la liquidació del pressupost de l'entitat i la revisió del compliment de la legalitat aplicable en l'exercici 2016. En l'exercici fiscalitzat el Consorci estava format per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, noranta-set ajuntaments i trenta-set consells comarcals, i estava adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat. El Consorci té com a finalitat fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana.
 
Aquestes fiscalitzacions han anat a càrrec dels departaments sectorials B i D de la Sindicatura, que dirigeixen els síndics Miquel Salazar i Jordi Pons, respectivament.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016

Informe 13/2019

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Exercici 2017

Informe 12/2019

Gestió de Serveis Sanitaris. Exercici 2016

Informe 10/2019

Departament de Justícia. Contractació administrativa, exercici 2016

Informe 11/2019

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2017