La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Publicats els informes sobre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci per a la Normalització LingüísticaBarcelona, 24 de juliol de 2019

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament dos nous informes de fiscalització, relatius a l'Agència Catalana de Turisme i al Consorci per a la Normalització Lingüística.

L'informe 8/2019, sobre l'Agència Catalana de Turisme, té per objecte analitzar si l'aplicació dels recursos procedents de l'Impost sobre estades en establiments turístics s'ha fet d'acord amb les finalitats que preveu la normativa. L'Agència és una entitat de dret públic que ajusta la seva activitat al dret privat, i la seva missió és promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional. L'exercici fiscalitzat, 2017, l'Agència estava adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement.

L'informe 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, comprèn la fiscalització de la liquidació del pressupost de l'entitat i la revisió del compliment de la legalitat aplicable en l'exercici 2016. En l'exercici fiscalitzat el Consorci estava format per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, noranta-set ajuntaments i trenta-set consells comarcals, i estava adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat. El Consorci té com a finalitat fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana.
 
Aquestes fiscalitzacions han anat a càrrec dels departaments sectorials B i D de la Sindicatura, que dirigeixen els síndics Miquel Salazar i Jordi Pons, respectivament.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019