La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Publicats els informes sobre l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci per a la Normalització LingüísticaBarcelona, 24 de juliol de 2019

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament dos nous informes de fiscalització, relatius a l'Agència Catalana de Turisme i al Consorci per a la Normalització Lingüística.

L'informe 8/2019, sobre l'Agència Catalana de Turisme, té per objecte analitzar si l'aplicació dels recursos procedents de l'Impost sobre estades en establiments turístics s'ha fet d'acord amb les finalitats que preveu la normativa. L'Agència és una entitat de dret públic que ajusta la seva activitat al dret privat, i la seva missió és promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional. L'exercici fiscalitzat, 2017, l'Agència estava adscrita al Departament d'Empresa i Coneixement.

L'informe 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, comprèn la fiscalització de la liquidació del pressupost de l'entitat i la revisió del compliment de la legalitat aplicable en l'exercici 2016. En l'exercici fiscalitzat el Consorci estava format per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, noranta-set ajuntaments i trenta-set consells comarcals, i estava adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat. El Consorci té com a finalitat fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana.
 
Aquestes fiscalitzacions han anat a càrrec dels departaments sectorials B i D de la Sindicatura, que dirigeixen els síndics Miquel Salazar i Jordi Pons, respectivament.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 17/2020

Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Exercici 2017

Informe 16/2020

Consell Comarcal de la Garrotxa. Exercici 2017

Informe 15/2020

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Seguiment de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2018

Informe 14/2020

Consorci Centre de Recerca Matemàtica. Exercici 2017

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017