La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura de Comptes publica la memòria d'activitats de l'exercici 2018Barcelona, 7 de maig de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament de Catalunya la seva memòria d'activitats de l'any 2018, on la institució fiscalitzadora dona compte de les principals actuacions que ha dut a terme durant l'exercici anterior.

En aquest document, la Sindicatura inclou la relació dels 32 informes de fiscalització que l'entitat va aprovar i emetre l'any 2018, amb el detall de les entitats fiscalitzades, l'objecte dels treballs i l'origen i tipologia dels informes ¿si són de regularitat, de fiscalització limitada, de legalitat o de gestió, i si han estat elaborats per mandat legal o a iniciativa de la Sindicatura.

En la memòria s'aporta informació sobre l'activitat dels òrgans de la Sindicatura -el Ple i la Comissió de govern- i de les diferents comissions de treball: la comissió tècnica, la comissió de formació, la comissió interna del dret d'accés a la informació pública, la comissió per a la implantació integral de l'Administració electrònica, i l'Equip de Revisió Interna de Qualitat, encarregat de fer el control de qualitat dels informes.

Les relacions de la Sindicatura amb el Parlament de Catalunya, a través de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, s'analitzen en un altre apartat de la memòria, amb el detall de les compareixences dels síndics en les cinc sessions que va fer la Comissió de la Sindicatura l'any 2018. A aquestes s'hi afegeixen dues compareixences del síndic major davant el Ple del Parlament per presentar els informes del Compte general de la Generalitat dels exercicis 2014 i 2015.

La memòria inclou també informació sobre les reunions que la Sindicatura manté periòdicament amb el Tribunal de Comptes i amb els òrgans de control extern autonòmics, mitjançant la Conferència de Presidents d'ASOCEX (l'associació que aplega els òrgans de control extern de l'Estat).

A l'últim, a la memòria es dona compte de les activitats que ha dut a terme la Sindicatura en exercici de les seves funcions, tant de caire institucional com en la vessant formativa.   

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018

Informe 10/2020

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Exercici 2017

Informe 9/2020

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Exercici 2017