La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major participa en la reunió de presidents del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern autonòmics

Els OCEX formaran el seu personal sobre avaluació de polítiques públiques i programes pressupostaris en virtut d'un conveni amb l'IEF i l'INAP

Barcelona, 5 de juny de 2019

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha participat en dues reunions mantingudes per les institucions fiscalitzadores de l’Estat els dies 3 i 4 de juny a Saragossa, organitzades en col·laboració amb la Cambra de Comptes d’Aragó.

La Conferència de Presidents de l’Associació d’Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX) es va reunir el 3 de juny a la seu de Cambra de Comptes d’Aragó.

Entre els assumptes que van abordar els responsables dels OCEX, destaca la signatura d’un conveni amb l’Institut d’Estudis Fiscals i l’Institut Nacional d’Administració Pública per a la realització d’un curs adreçat al personal auditor sobre l’avaluació de polítiques i programes públics. En el curs, que està previst que es dugui a terme a partir del mes de setembre, participarà també el Tribunal de Comptes.

L’objectiu del curs és formar els auditors de les institucions fiscalitzadores en les tècniques per avaluar l’eficàcia i l’eficiència dels programes i polítiques que es porten a terme amb recursos públics i determinar l’acompliment dels objectius previstos.

Un altre dels punts que van tractar els presidents dels OCEX és la necessitat de compartir informació relativa a la contractació del sector públic, mitjançant l’accés comú a les plataformes i bases de dades on es diposita aquesta informació en compliment del que estableix l’article 335 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Els contactes dels responsables del control extern de l’Estat van continuar el 4 de juny  amb la reunió de la comissió de coordinació dels presidents del Tribunal de Comptes i els OCEX, que va tenir lloc a la seu de les Corts aragoneses, on van ser rebuts per la presidenta de la Cambra, Violeta Barba.

La reunió amb el Tribunal va ser encapçalada per la seva presidenta, María José de la Fuentes, i va comptar amb la participació dels presidents dels 12 OCEX autonòmics.

Els representants de les institucions de control van intercanviar informació sobre els respectius programes de fiscalització per a l’exercici 2019, posant el focus en dues de les grans àrees de risc en la gestió dels fons públics: la contractació i les subvencions. Van subratllar la importància de realitzar auditories operatives, adreçades a avaluar l’eficàcia, l’eficiència i l’economia en l’ús dels recursos públics, i també de realitzar treballs de seguiment de les observacions i recomanacions fetes.

Entre les propostes de futur, van plantejar la possibilitat de col·laborar, a nivell tècnic, en la posada en comú dels resultats de les fiscalitzacions més innovadores, i també en les actuacions formatives adreçades al personal auditor de les institucions de control.

En opinió dels presidents, aquestes iniciatives “ajudaran a crear sinèrgies entre el personal de les institucions fiscalitzadores, i al seu torn això contribuirà a un control més eficient i eficaç dels recursos públics”. Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017