La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major participa en dues reunions de les institucions de control extern de l'EstatBarcelona, 14 de novembre de 2018

El síndic major, Jaume Amat, ha participat en representació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya en dues reunions de les institucions de control extern de l’Estat, tingudes a Madrid els dies 12 i 13 de novembre.

Amat va assistir dilluns a la tarda a la reunió de la Conferència de Presidents de l’Associació d’Òrgans de Control Extern (ASOCEX), que aplega els màxims responsables dels dotze òrgans  fiscalitzadors de les comunitats autònomes.

La presidència de torn de la Conferència correspon a Aragó. Durant la trobada, celebrada a la seu de la Cambra de Comptes de Madrid, els presidents van aprovar les guies pràctiques de fiscalització (GPF) relacionades amb la ciberseguretat. Entre altres assumptes, van abordar també la possibilitat de dur a terme un curs sobre avaluació de polítiques públiques destinat al personal dels òrgans de control.

El dia 13 va tenir lloc la reunió anual de presidents del Tribunal de Comptes i dels OCEX, a la seu de l’òrgan fiscalitzador de l’Estat. Els presidents van comentar els respectius programes de fiscalització per a l’exercici 2019, que totes les institucions estan ultimant per a la seva aprovació en els propers dies. La Sindicatura de Comptes l’ha d’aprovar i enviar al Parlament abans de l’1 de desembre de cada exercici.

Els responsables de les institucions de control van fer balanç de la campanya de retiment de comptes de les corporacions locals de l’exercici 2017, que tot just acaba de finalitzar, i van expressar de forma unànime la seva preocupació pel baix nivell general de retiment dins del termini legal.


 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2019

Infraestructures.cat. Exercicis 2012, 2013 i 2014

Informe 4/2019

Institut Català de la Salut. Exercici 2015

Informe 3/2019

Consell Català de l'Esport. Exercici 2016

Informe 2/2019

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2016 i 2017

Informe 1/2019

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercicis 2015 i 2016