La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Reunió dels presidents del Tribunal de Comptes i dels òrgans de control extern autonòmics

El síndic major participa en la trobada, a Madrid

Barcelona, 26 de novembre de 2019

El síndic major, Jaume Amat, ha participat en la reunió semestral dels presidents del Tribunal de Comptes i dels òrgans de control extern autonòmics. La reunió ha tingut lloc aquest matí a la seu del Tribunal de Comptes, a Madrid.

Durant la trobada, presidida per la presidenta del Tribunal, María José de la Fuente, els responsables de les institucions de control extern del sector públic estatal han posat en comú els programes de fiscalització per a l'any 2020. Han defensat la necessitat que els treballs de fiscalització incloguin aspectes que són objecte de demanda social com, per exemple, la perspectiva de gènere o mediambiental.

També han incidit en la importància que les entitats fiscalitzades apliquin les recomanacions que fan els òrgans de control als seus informes com a estratègia per reforçar la millora del control dels fons públics i dels seus gestors.

El dia 25, va tenir lloc la reunió de la Conferència de Presidents de l'Associació d'Òrgans de Control Extern autonòmics, de la qual formen part els presidents dels dotze OCEX de l'Estat. Encapçalada per la presidenta de la Cambra de Comptes de Navarra, que aquest any n'ocupa la presidència rotatòria, la reunió de presidents és l'espai en què els OCEX comparteixen informació, iniciatives i experiències.

A la seu de la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid, els presidents van analitzar positivament el curs sobre avaluació de polítiques públiques que imparteix l'Institut Nacional d'Administració Pública i que estan fent auditors de diferents OCEX, entre els quals de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Els presidents van abordar també el pla d'adaptació a les normes internacionals d'auditoria del sector públic espanyol, les NIA-ES-SP, mitjançant el desenvolupament de les Guies Pràctiques de Fiscalització dels OCEX.

Així mateix, van comentar les actuacions que es duran a terme l'any 2020 per commemorar el vint-i-cinquè aniversari de la revista Auditoría Pública, publicació que editen tots els OCEX i que té com a finalitat fomentar l'estudi de l'auditoria pública i difondre la tasca dels òrgans de control extern.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016