La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El president de la Generalitat rep els responsables de les institucions de control catalanes

El síndic major, el síndic de greuges, el president del Consell de l'Audiovisual i el director de l'Oficina Antifrau mantenen una reunió amb Joaquim Torra

Barcelona, 12 de novembre de 2018

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat; el síndic de greuges, Rafael Ribó; el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher, i el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, han estat rebuts avui pel president de la Generalitat, Joaquim Torra.

La trobada del president Torra amb els responsables d’aquestes quatre institucions de control ha tingut lloc aquest migdia al Palau de la Generalitat.

La reunió ha servit per analitzar qüestions d’interès comú relacionades amb les funcions que tenen encomanades les institucions de control, cadascuna en el seu àmbit de treball.

 

Fotografia: Rubén Moreno (Generalitat de Catalunya)

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2019

Infraestructures.cat. Exercicis 2012, 2013 i 2014

Informe 4/2019

Institut Català de la Salut. Exercici 2015

Informe 3/2019

Consell Català de l'Esport. Exercici 2016

Informe 2/2019

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2016 i 2017

Informe 1/2019

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercicis 2015 i 2016