La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El president de la Generalitat rep els responsables de les institucions de control catalanes

El síndic major, el síndic de greuges, el president del Consell de l'Audiovisual i el director de l'Oficina Antifrau mantenen una reunió amb Joaquim Torra

Barcelona, 12 de novembre de 2018

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat; el síndic de greuges, Rafael Ribó; el president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Roger Loppacher, i el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, han estat rebuts avui pel president de la Generalitat, Joaquim Torra.

La trobada del president Torra amb els responsables d’aquestes quatre institucions de control ha tingut lloc aquest migdia al Palau de la Generalitat.

La reunió ha servit per analitzar qüestions d’interès comú relacionades amb les funcions que tenen encomanades les institucions de control, cadascuna en el seu àmbit de treball.

 

Fotografia: Rubén Moreno (Generalitat de Catalunya)

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 30/2018

Acords i resolucions contraris a les objeccions dels òrgans interventors locals. Exercicis 2014 i 2015

Informe 29/2018

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2016

Informe 28/2018

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA. Producció de programes, exercici 2016

Informe 26/2018

Ajuntament de Lleida. Despeses i contractació administrativa, exercici 2015

Informe 25/2018

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Subvencions de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, exercici 2016