La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Novetats sobre la tramesa a la Sindicatura de la comptabilitat dels partits polítics i les entitats vinculadesBarcelona, 12 de juny de 2020

La Sindicatura de Comptes ha habilitat el mecanisme perquè les formacions polítiques i les fundacions i associacions que hi estan vinculades li trametin la seva comptabilitat ordinària en suport informàtic, mitjançant la seu electrònica de la Sindicatura. També ha informat els partits que en cas que no puguin complir amb el termini de sis mesos que estableix la normativa per presentar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019, a causa de les dificultats originades per la crisi del COVID-19, ho hauran de comunicar a la Sindicatura.

D’acord amb l’article 4.2 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, els partits polítics i les associacions i les fundacions sotmeses al Protectorat de la Generalitat i vinculades als partits polítics han de presentar la seva comptabilitat a la Sindicatura de Comptes en el termini de sis mesos a comptar del tancament de cada exercici.

Malgrat les circumstàncies extraordinàries generades per la declaració de l’estat d’alarma, no hi ha cap disposició legislativa que prevegi una suspensió o pròrroga del termini de presentació de comptes anuals, per tant aquest continua sent l’indicat en el paràgraf anterior.

En cas que alguna entitat tingués dificultats per presentar en termini els comptes anuals seria pertinent que, prèviament a la finalització del termini, ho comuniqués a la Sindicatura de Comptes.

D'acord amb el procediment establert com a forma d'operar en el sector públic per la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la tramesa de la comptabilitat ordinària a la Sindicatura s'ha de realitzar per mitjans informàtics i telemàtics.

El partits polítics i les associacions i les fundacions sotmeses al Protectorat de la Generalitat i vinculades als partits polítics han de trametre els comptes anuals (Balanç, Compte de pèrdues i guanys i Memòria) i altra informació legalment establerta, en format pdf a la seu electrònica de la Sindicatura de Comptes, en el termini previst en l’article 4.2 de la Llei de la Sindicatura.

Per a qualsevol eventualitat o dificultat que es presenti en el procés de tramesa es pot contactar amb la Sindicatura a través de l'adreça de correu electrònic eleccions@sindicatura.cat.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018

Informe 10/2020

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Exercici 2017

Informe 9/2020

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Exercici 2017