La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura participa en el vuitè Congrés d'Auditoria del Sector Públic a MadridBarcelona, 26 de novembre de 2018

 

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, i personal de la institució fiscalitzadora han participat en el vuitè Congrés Nacional d’Auditoria del Sector Públic que ha tingut lloc els dies 22 i 23 de novembre a la seu de l’Institut Nacional d’Administració Pública, a Madrid.

 

El congrés, organitzat per la Fundació per a la Formació i Investigació en Auditoria del Sector Públic (FIASEP), ha aplegat prop de 400 professionals d’institucions de control intern i extern del sector públic i d’empreses d’auditoria que col·laboren en aquesta tasca.

 

Amb el lema “La nova contractació pública: control i eficàcia”, el programa ha comptat amb més de trenta ponències i comunicacions encaminades a promoure el debat i la reflexió al voltant de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, que va entrar en vigor el passat 9 de març.

 

Entre els ponents hi ha hagut membres del Tribunal de Comptes Europeu, dels òrgans de control extern de les comunitats autònomes, de membres del cos de la Intervenció d’Administració local, i també d’organitzacions professionals com l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya  i del REA (Registre d’Economistes Auditors), entre altres.

 

La Sindicatura ha participat amb la presentació de tres comunicacions, que han anat a càrrec dels membres de l’Assessoria Jurídica. Marta Junquera i Albert Capelleras, directora i lletrat de l’Assessoria, respectivament, han intervingut  en la sessió relativa al control de la regularitat de la contractació administrativa, amb una comunicació titulada “ Podem seure a la taula? Allò que cal tenir clar abans de formar part d’una mesa de contractació”.

 

Per la seva part, la lletrada Gràcia Ribas ha presentat una comunicació sobre “El recurs especial en matèria de contractació i les directives de recursos”, dins de la sessió dedicada a analitzar el paper dels tribunals administratius de contractes públics.

 

Les jornades van començar el dia 22 amb una conferència inaugural sobre la regulació de la contractació pública a Europa, a càrrec de dos membres del serveis jurídics del Tribunal de Comptes Europeu, seguida de la intervenció del catedràtic de Dret Administratiu José María Gimeno sobre “La nova llei de contractes i la millora de la gestió pública”.

 

El debat s’ha estructurat en diverses sessions i grups de treball paral·lels dedicats a analitzar la nova normativa de contractació.

 Més informació  a www.fundacionfiasep.org.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2019

Ajuntament de Badia del Vallès. Compte general, exercici 2016

Informe 5/2019

Infraestructures.cat. Exercicis 2012, 2013 i 2014

Informe 4/2019

Institut Català de la Salut. Exercici 2015

Informe 3/2019

Consell Català de l'Esport. Exercici 2016

Informe 2/2019

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2016 i 2017