La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura rep la visita de dos membres del Tribunal de Comptes de l'Estat brasiler de Minas Gerais



Barcelona, 25 de novembre de 2019

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha rebut avui la visita de dos consellers del Tribunal de Comptes de l’Estat brasiler de Minas Gerais, Sebastião Helvecio Ramos de Castro i Durval Angelo.

El síndic Jordi Pons, membre de la Comissió de Govern de la Sindicatura, ha exercit d’amfitrió. El síndic major es troba avui a Madrid per assistir a la reunió de la Conferència de Presidents de l’Associació d’Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX).

Pons, acompanyat dels síndics Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers, ha rebut els membres del Tribunal de Comptes de l’Estat federal de Minas a la Sala del Ple, on han mantingut una reunió protocol·lària per intercanviar informació sobre les respectives institucions.

Després de visionar el vídeo de presentació de la Sindicatura, els consellers brasilers s’han interessat per l’organització i funcions de la institució catalana i pel producte de la seva feina, que són els informes de fiscalització.
 



Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016