La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La interventora general presenta a la Sindicatura el Compte general de la Generailtat de l'exercici 2018Barcelona, 30 de juliol de 2019

 

La interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, ha presentat avui a la Sindicatura el Compte general de la Generalitat de l’exercici 2018.

 

Vidal ha visitat la Sindicatura acompanyada del subdirector general de la Intervenció, Joan Guerrero. Els responsables de la Intervenció General de la Generalitat han mantingut una reunió amb els membres del Ple per explicar-los les dades més rellevants del Compte. A la reunió, encapçalada pel síndic major, Jaume Amat, han assistit els síndics Jordi Pons, Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers.

 

La interventora ha lliurat al síndic major un llapis de memòria amb la documentació del Compte general, que inclou el Compte de l'Administració de la Generalitat; els comptes anuals del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes administratives; els comptes anuals de les entitats comercials, industrials i financeres; els comptes anuals de les entitats de dret públic sotmeses a dret privat; els comptes anuals dels consorcis amb participació majoritària o adscrits a la Generalitat; els comptse anuals de les societats mercantils participades majoritàriament per la Generalitat; els comptes anuals de les fundacions participades majoritàriament per la Generalitat i els comptes anuals de les entitats independents creades amb règim singular.

 

El Compte general del 2018 presentat per la Intervenció conté informació sobre la situació econòmica, financera i patrimonial del sector públic de la Generalitat, la capacitat/necessitat de finançament segons les normes del Sistema Europeu de Comptes, els resultats econòmics i patrimonials de l’exercici, la liquidació dels pressupostos, l’endeutament públic, els avals concedits, els compromisos amb càrrec a exercicis futurs, la distribució territorial de les despeses d’inversió i el grau de realització dels objectius previstos.


 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016

Informe 13/2019

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Exercici 2017

Informe 12/2019

Gestió de Serveis Sanitaris. Exercici 2016

Informe 10/2019

Departament de Justícia. Contractació administrativa, exercici 2016

Informe 11/2019

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2017