La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La interventora general, Rosa Vidal, lliura a la Sindicatura el Compte general de la Generalitat del 2017

Vidal presenta les principals novetats dels comptes liquidats en una reunió amb membres del Ple de la institució fiscalitzadora

Barcelona, 27 de juliol de 2018

La interventora general de la Generalitat de Catalunya, Rosa Vidal, ha visitat avui la Sindicatura de Comptes acompanyada del subdirector general de la Intervenció, Joan Guerrero.

Els responsables de la Intervenció General han lliurat a la Sindicatura el Compte general de la Generalitat de l’exercici 2017, que d’acord amb la llei s’ha de presentar abans del 31 de juliol de l’any següent al del tancament de l’exercici perquè la Sindicatura en faci el preceptiu informe de fiscalització.

El síndic major, Jaume Amat, acompanyat dels síndics Jordi Pons, Miquel Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers, ha rebut els membres de la Intervenció a la Sala del Ple, on han mantingut una reunió durant la qual Vidal ha presentat els trets principals dels comptes i les novetats més rellevants respecte l’exercici anterior.

La Interventora ha presentat el Compte al registre de la Sindicatura de Comptes i n’ha lliurat una còpia al síndic major en format USB.

 

El Compte del 2017 retut per la Intervenció inclou els comptes de l’Administració general de la Generalitat; del Servei Català de la Salut i les entitats autònomes administratives; de les entitats comercials, industrials i financeres; de les entitats de dret públic sotmeses a dret privat; dels consorcis amb participació majoritària o adscrits a la Generalitat; de les societats mercantils i de les fundacions participades majoritàriament per la Generalitat, i de les entitats independents creades amb règim singular.

 
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2019

Ajuntament de Badia del Vallès. Compte general, exercici 2016

Informe 5/2019

Infraestructures.cat. Exercicis 2012, 2013 i 2014

Informe 4/2019

Institut Català de la Salut. Exercici 2015

Informe 3/2019

Consell Català de l'Esport. Exercici 2016

Informe 2/2019

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2016 i 2017