La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 + Llegir-ne més

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2017

Gestió recaptatòria en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Exercici 2013

Informe 3/2017

Universitat de Barcelona. Exercicis 2011-2014

Informe 2/2017

Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes. Exercici 2015

Informe 1/2017

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2014 i 2015

Informe 35/2016

Retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades. Exercicis 2014 i 2015