Normativa reguladora Normativa reguladora


General

Estatut d'Autonomia de Catalunya (articles 80 i 81) Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, que modifica la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
    Modificació de l'article 21.2 del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
Reglament del Parlament de Catalunya (Capítol VII. Les relacions del Parlament amb la Sindicatura de Comptes) Descarregar l'arxiu en format pdf pdf

Llibret "Sindicatura de Comptes - Legislació" amb:
    -   Estatut d'autonomia de Catalunya (articles 80 i 81)
    -   Text consolidat de la Llei de la Sindicatura de Comptes (vigent a 24.3.2012)
    -   Índex analític de la Llei de la Sindicatura (text consolidat)
Descarregar l'arxiu en format pdf pdf

Fiscalització

Acord del Ple que aprova l'aplicació dels Principis i normes d'auditoria del sector públic de la Comissió de Coordinació dels Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
Principis i normes d'auditoria del sector públic de la Comissió de Coordinació dels OCEX Descarregar l'arxiu en format pdf pdf
International Standards of Suprem Audit Institutions (ISSAI) de l'International Organisation of Suprem Audit Institutions Enllaça a la pàgina pdf
Normes d'auditoria de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) Enllaça a la pàgina pdf