Funcions del Ple Funcions del Ple

El Ple de la Sindicatura de Comptes és un òrgan col·legiat integrat per set síndics, escollits pel Parlament de Catalunya mitjançant votació per majoria de tres cinquenes parts i per un període de sis anys. És presidit pel síndic o síndica major i assistit pel secretari o secretària general.

Correspon al Ple, entre altres funcions:

  • Aprovar els informes, les memòries, els dictàmens i les consultes que emanen de la Sindicatura i, en general, exercir la funció fiscalitzadora que té encomanada la institució.
  • Proposar el nomenament d'un dels seus membres per al càrrec de síndic major.
  • Designar els síndics que han de formar part de la Comissió de Govern.
  • Assignar els departaments sectorials que han de presidir els síndics.
  • Aprovar el programa anual d'activitats de la Sindicatura.
  • Autoritzar acords de col·laboració amb el Tribunal de Comptes, amb altres organismes de control extern o amb qualsevol altre tipus d'entitat o institució.
  • Nomenar i cessar el secretari general.
  • Emetre les normes de caràcter reglamentari que consideri necessàries en relació als informes de fiscalització i a l'organització interna de la Sindicatura.
  • Aprovar la memòria i els comptes de la Sindicatura.
  • Adoptar les disposicions necessàries per complir els objectius que la legislació vigent encomana a la Sindicatura de Comptes.

Composició del Ple Composició del PleIl·ltre. Sr. Jaume Amat i Reyero
foto

Síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya des del 16 de març del 2011. El 18 de gener del 2007 va prendre possessió com a síndic.

Sr. Jordi Pons i Novell
foto

Síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, va prendre possessió del càrrec el 18 de gener del 2007. És membre de la Comissió de Govern de la Sindicatura.

Sr. Miquel Salazar Canalda
foto

Síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, designat pel Parlament el 17 de juliol del 2013, va prendre possessió del càrrec el 3 de setembre del mateix any.

H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom
foto

Síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, va ser designat pel Parlament el 23 de febrer del 2011 i va prendre possessió el 4 de març del 2011.

Sra. Emma Balseiro Carreiras
foto

Síndica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, va ser designada pel Parlament el 23 de febrer del 2011 i va prendre posessió el 4 de març del 2011.