Els síndics Els síndics

Els síndics són designats pel Parlament per majoria de tres cinquenes parts, per a un període de sis anys renovable una vegada.
La designació de síndic o síndica es fa entre empleats públics de cossos o categories del grup de titulació superior, o advocats, economistes i professors mercantils, tots de competència reconeguda i amb més de quinze anys d'exercici professional. No poden ser designats membres de la Sindicatura de Comptes les persones que en els quatre anys anteriors hagin estat membres del Govern, secretaris generals de departament, interventors generals o alts càrrecs responsables de l'ordenació de pagaments i de la tresoreria de la Generalitat.
L'exercici de la funció de síndic està subjecte a un règim d'incompatibilitats detallat en la Llei de la Sindicatura de Comptes.
Correspon als síndics:
 

  • Elevar al Ple la proposta del programa anual d'activitats del departament que tenen assignat.
  • Organitzar i dirigir el departament que tenen assignat.
  • Presentar al Ple els projectes d'informe i els altres documents elaborats sota la seva direcció.
  • Proposar al Ple l'elaboració d'informes puntuals, elaborar-los i redactar el projecte d'informe corresponent que s'ha de presentar al Ple.
  • Vetllar perquè es compleixin els procediments i es practiquin les verificacions suficients per a sustentar les conclusions dels informes.
  • Formular les propostes dels dictàmens que els han estat sol·licitats en l'àmbit del que disposa la llei.
  • Exercir les altres funcions que el Ple determini.