Els síndics Els síndics

Els síndics són designats pel Parlament per majoria de tres cinquenes parts, per a un període de sis anys renovable una vegada. És competència dels síndics:

  • Elevar al Ple la proposta del programa anual d'activitats del departament que tenen assignat.
  • Organitzar i dirigir el departament que tenen assignat.
  • Presentar al Ple els projectes d'informe i els altres documents elaborats sota la seva direcció.
  • Proposar al Ple l'elaboració d'informes puntuals, elaborar-los i redactar el projecte d'informe corresponent que s'ha de presentar al Ple.
  • Vetllar perquè es compleixin els procediments i es practiquin les verificacions suficients per a sustentar les conclusions dels informes.
  • Formular les propostes dels dictàmens que els han estat sol·licitats en l'àmbit del que disposa la llei.
  • Exercir les altres funcions que el Ple determini.