Informes de fiscalització Informes de fiscalització

La principal funció de la Sindicatura consisteix a examinar els comptes dels ingressos i les despeses del sector públic de Catalunya a l'efecte de determinar la seva fiabilitat, així com la regularitat, legalitat i eficàcia de les operacions realitzades.

 

La funció fiscalitzadora de la Sindicatura es concreta en l'elaboració d'informes de fiscalització, que es trameten al Parlament de Catalunya i als ens fiscalitzats. Els informes han de contenir les observacions i recomanacions derivades de la verificació de l'activitat economicofinancera objecte de control, d'acord amb les tècniques i procediments d'auditoria pública. Quan el Ple de la Sindicatura, com a resultat de la seva activitat fiscalitzadora, apreciï l'existència d'actuacions perseguibles administrativament o judicial, ha de fer-ho constar en l'informe i traslladar la informació relativa a aquestes actuacions a la instància pertinent, i comunicar-ho al Parlament i a l'ens fiscalitzat.

La Sindicatura elabora quatre tipus d'informes:

 
Informe anual sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya: és, pel seu abast i magnitud, el principal informe que ha d'elaborar cada any la Sindicatura de Comptes. Inclou el compte de l'Adminstració general de la Generalitat; de les entitats autònomes administratives; del Servei Català de la Salut i les entitats gestores de la Seguretat Social (Institut Català de la Salut i Institut Català d'Assistència i Serveis Socials); de les diputacions provincials; de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg; de les empreses públiques, i de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials. En aquest informe la Sindicatura ha d'emetre opinió sobre l'adequació a la legalitat de la informació economicofinancera presentada, així com proposar les mesures que consideri necessàries per tal de millorar la gestió de la Generalitat de Catalunya.
 
Informe anual sobre el Compte general de les corporacions locals: inclou la informació sobre la liquidació pressupostària i els estats financers dels ajuntaments, diputacions provincials, consells comarcals, mancomunitats i els ens que en depenen. Les corporacions locals han de retre els comptes de cada exercici a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d'octubre de l'any següent al del tancament de l'exercici. Aquest informe té l'objectiu de constatar que les corporacions locals reten els seus comptes a la Sindicatura tal com exigeix la llei.
 
Informes de fiscalització relatius a ens del sector públic de Catalunya: són aquells que elabora la Sindicatura per mandat legal, en compliment de resolucions del Parlament de Catalunya o d'acord amb la pròpia planificació de treball, referents a entitats del sector públic de la Generalitat o del sector públic local. Aquests informes poden ser verticals, quan fan referència a un ens concret, o horitzontals, quan analitzen un aspecte que afecta més d'un centre de gestió. La Sindicatura també du a terme informes horitzontals en col·laboració amb altres òrgans de control extern.
 
Informes de fiscalització puntuals.