Com actua? Com actua?

La Sindicatura de Comptes, en l'exercici de la funció fiscalitzadora que té assignada,  actua per mandat legal, a instància del Parlament o d'ofici.

La Sindicatura ha de presentar cada any al Parlament, abans de l'1 de desembre, un programa anual d'activitats, que ha de contenir la previsió dels treballs de fiscalització per a l'exercici següent. El programa pot ser modificat en el transcurs de l'any a petició del Parlament o bé quan el Ple de la Sindicatura així ho acordi.