Funció consultiva Funció consultiva

L'assessorament al servei dels òrgans parlamentaris és una altra de les funcions de la Sindicatura de Comptes que, a petició del Parlament de Catalunya, pot assessorar, emetre dictàmens i donar resposta a les consultes que li siguin formulades en matèria de comptabilitat pública i de gestió economicofinancera del sector públic.