Relacions amb el Parlament Relacions amb el Parlament

La Sindicatura es relaciona amb el Parlament de Catalunya a través de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament, davant la qual compareix per a la presentació dels informes de fiscalització que determini la Comissió.

Un cop aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes, els informes són enviats al Parlament de Catalunya, que n'ordena la distribució als grups parlamentaris. D'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, els informes relatius al sector públic de la Generalitat es trameten a la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè els tramiti. Pel que fa als informes relatius al sector públic local i a les universitats públiques, els grups parlamentaris poden demanar la presentació de l'informe que considerin pertinent davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

El Reglament del Parlament atorga una tramitació específica a l'informe del Compte general de la Generalitat de Catalunya. L'informe anual del Compte general de la Generalitat és presentat pel síndic major de la Sindicatura de Comptes davant del Ple del Parlament, i a continuació, els grups parlamentaris tenen un torn d'intervencions per al debat i votació del dictamen de la Comissió.

Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 7de febrer 2006 a les 16 hores
Informe de fiscalització 27/2002-C: Consorci per a la Normalització Lingüística. Exercici 2001. pdf
Informe de fiscalització 3/2003-C: Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria. Exercici 2001. pdf
Informe de fiscalització 7/2003-C: Inversions reals i transferències de capital de la Direcció General de Patrimoni Natural i del Medi Físic. Exercici 2001. pdf
Informe de fiscalització 5/2004: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). Exercicis 2001 i 2002. pdf
Informe de fiscalització 21/2004 sobre les contractacions i les despeses efectuades per la Generalitat o les seves empreses i organismes autònoms i per les administracions locals amb: Europraxis Consulting Holding SL, Europraxis Consulting SA, i Indra (o empreses del grup). Exercicis 1996-2002. pdf
Informe de fiscalització 23/2004: Institut Municipal de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona. Exercicis 1997-2001. pdf

Per consultar les tramitacions en curs d'informes de fiscalització al Parlament de Catalunya, cliqueu aquí