Relacions amb el Parlament Relacions amb el Parlament

La Sindicatura es relaciona amb el Parlament de Catalunya a través de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament, davant la qual compareix per a la presentació dels informes de fiscalització que determini la Comissió.

Un cop aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes, els informes són enviats al Parlament de Catalunya, que n'ordena la distribució als grups parlamentaris. D'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, els informes relatius al sector públic de la Generalitat es trameten a la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè els tramiti. Pel que fa als informes relatius al sector públic local i a les universitats públiques, els grups parlamentaris poden demanar la presentació de l'informe que considerin pertinent davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

El Reglament del Parlament atorga una tramitació específica a l'informe del Compte general de la Generalitat de Catalunya. L'informe anual del Compte general de la Generalitat és presentat pel síndic major de la Sindicatura de Comptes davant del Ple del Parlament, i a continuació, els grups parlamentaris tenen un torn d'intervencions per al debat i votació del dictamen de la Comissió.

Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 17 de febrer de 2009 a les 16 hores
Informe 18/2008, relatiu al Programa 221 Seguretat ciutadana, exercici 2006 Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Informe 16/2008, relatiu a les subvencions per al finançament del torn d'ofici, de l'assistència jurídica gratuita i del servei d'orientació jurídica, exercici 2006 Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Informe 19/2008, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2005 Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Informe 10/2008, relatiu a la Universitat Politècnica de Catalunya, exercicis 2004 i 2005 Descarregueu el fitxer en pdf pdf Tramitació de l'informe
Informe 8/2008, relatiu a la Universitat de Barcelona, exercicis 2004 i 2005 Descarregueu el fitxer en pdf pdf

Per consultar les tramitacions en curs d'informes de fiscalització al Parlament de Catalunya, cliqueu aquí