Relacions amb el Parlament Relacions amb el Parlament

La Sindicatura es relaciona amb el Parlament de Catalunya a través de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament, davant la qual compareix per a la presentació dels informes de fiscalització que determini la Comissió.

Un cop aprovats pel Ple de la Sindicatura de Comptes, els informes són enviats al Parlament de Catalunya, que n'ordena la distribució als grups parlamentaris. D'acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, els informes relatius al sector públic de la Generalitat es trameten a la Comissió de la Sindicatura de Comptes perquè els tramiti. Pel que fa als informes relatius al sector públic local i a les universitats públiques, els grups parlamentaris poden demanar la presentació de l'informe que considerin pertinent davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

El Reglament del Parlament atorga una tramitació específica a l'informe del Compte general de la Generalitat de Catalunya. L'informe anual del Compte general de la Generalitat és presentat pel síndic major de la Sindicatura de Comptes davant del Ple del Parlament, i a continuació, els grups parlamentaris tenen un torn d'intervencions per al debat i votació del dictamen de la Comissió.

Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 14 de juny de 2018 a les 10:00 hores
Informe 5/2017, sobre l'Institut Català de Finances, exercici 2011 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 6/2017, relatiu al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, exercici 2014 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 8/2017, sobre l'Institut Català del Sòl, exercicis 2010-2013 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 9/2017, relatiu al Centre d'Alt Rendiment Esportiu, exercici 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 10/2017, sobre l'anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2013 i 2014 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe