La Sindicatura de Comptes La Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya

Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

La Sindicatura de Comptes gaudeix avui d'un considerable àmbit competencial reconegut per la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, que va actualitzar la norma fundacional del 1984 dotant la Sindicatura de noves atribucions en sintonia amb les necessitats d'una societat cada dia més exigent.

 

Malgrat això, les arrels històriques de la Sindicatura de Comptes són tan llunyanes com antigues són les institucions d'autogovern de Catalunya. Els mestres racionals de la Cort, instituïts a finals del segle XIII i restablerts de forma definitiva el 1413 com a oïdors de comptes del General, van esdevenir els primers instruments de les Corts per fiscalitzar les finances de la Hisenda Reial i tenir un control de la institució governant.

 

En tots aquests anys, la Sindicatura de Comptes no ha deixat de vetllar pel correcte ús dels recursos públics, des de la independència i la professionalitat exigibles a un òrgan d'aquesta naturalesa. Els seus informes són enviats al Parlament de Catalunya, als gestors fiscalitzats i en última instància, poden ser coneguts pels ciutadans a través de la seu electrònica corporativa, www.sindicatura.cat, des d'on es pot seguir l'activitat fiscalitzadora i institucional de la Sindicatura.

 

En aquest lloc web podeu trobar informació sobre la naturalesa i les funcions de la Sindicatura, els òrgans de govern, l'estructura interna i la normativa de funcionament i, també, sobre el treball que desenvolupa, a través del programa d'activitats, els informes de fiscalització, les memòries anuals, l'agenda d'actes de la institució i l'activitat de la Comissió parlamentària de la Sindicatura de Comptes. També es pot consultar  l'estat del retiment dels comptes de les  corporacions locals i els seus ens dependents, amb actualització diària de les dades.

 

Esperem que la informació que hi trobareu sigui una bona eina d'aproximació a la tasca d'aquesta institució, que constantment estem actualitzant i millorant, gràcies als vostres suggeriments i a les millores tècniques, per poder complir el millor possible el nostre objectiu d'informar amb transparència i qualitat.

 

Gràcies i us convidem a tornar-hi aviat!

 

Jaume Amat i Reyero

Síndic major