Eleccions al Parlament de Catalunya Eleccions al Parlament de Catalunya

Instruccions per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre del 2017

D'acord amb l'article 134 i la disposició addicional primera de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), i amb l'article 2, apartat g i l'article 8, apartat t de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, correspon a la Sindicatura de Comptes fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals i proposar les actuacions i les mesures correctores corresponents per l'incompliment de la normativa electoral de les formacions polítiques que participen en les eleccions al Parlament de Catalunya.

Atesa la convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya el 21 de desembre del 2017, mitjançantel Reial decret 946/2017, del 27 d'octubre, el Ple de la Sindicatura de Comptes ha aprovat l'acord relatiu a les instruccions per fiscalitzar la comptabilitat electoral d'aquesta contesa electoral, mitjançant el qual s'estableixen la documentació a presentar a la Sindicatura i les propostes en relació amb la subvenció que han de rebre les formacions polítiques.

 

 

 

Acord del Ple de la Sindicatura relatiu a les instruccions per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre del 2017


Eleccions al Consell General d'Aran Eleccions al Consell General d'Aran

Instruccions per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Consell General d'Aran del 24 de maig del 2015

D'acord amb l'article 134 i la disposició addicional primera de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), i amb l'article 2, apartat g i l'article 8, apartat t de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, correspon a la Sindicatura de Comptes fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals i proposar les actuacions i les mesures correctores corresponents per l'incompliment de la normativa electoral de les formacions polítiques que participen en les eleccions al Parlament de Catalunya.

Atesa la convocatòria d'eleccions al Parlament de Catalunya, que tindran lloc el dia 27 de setembre del 2015, el Ple de la Sindicatura de Comptes ha aprovat l'acord relatiu a les instruccions per fiscalitzar la comptabilitat electoral d'aquesta contesa electoral, mitjançant el qual s'estableixen la documentació a presentar a la Sindicatura i les propostes en relació amb la subvenció que han de rebre les formacions polítiques.

 

Acord del Ple de la Sindicatura relatiu a les instruccions per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Consell General d'Aran del 24 de maig del 2015