Eleccions al Consell General d'Aran Eleccions al Consell General d'Aran

Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Consell General d'Aran del 26 de maig del 2019

La Sindicatura de Comptes és l'encarregada de fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals d'àmbit català i de proposar les actuacions i les mesures correctores corresponents en cas d'incompliment de la normativa electoral, d'acord amb l'article 134 i la disposició addicional primera de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), i amb l'article 2, apartat g i l'article 8, apartat t de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.


Arran de la convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran, mitjançant el Decret 73/2019, del 26 de març, el Ple de la Sindicatura de Comptes ha aprovat la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Consell General d'Aran del 26 de maig del 2019.


D'acord amb el procediment establert com a forma d'operar en el sector públic per la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, les trameses de la comptabilitat electoral a la Sindicatura s'han de realitzar per mitjans informàtics i telemàtics.


Aquesta Instrucció estableix la documentació que han de presentar les formacions polítiques que concorren a les eleccions i la informació que han de trametre les entitats financeres i els proveïdors de les formacions polítiques a la Sindicatura de Comptes, tal com estableix l'article 133 de la LOREG.

 

 

 

Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes relatiu a la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Consell General d'Aran del 26 de maig del 2019

Cliqueu aquí per accedir a la seu electrònica de la Sindicatura i trametre la documentació electoral en suport informàtic

 

 

Entitats Financeres

 

Proveïdors