Tramesa de la comptabilitat ordinària Tramesa de la comptabilitat ordinària

D'acord amb l'article 4.2 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, els partits polítics i les associacions i les fundacions sotmeses al Protectorat de la Generalitat i vinculades als partits polítics han de presentar la seva comptabilitat a la Sindicatura de Comptes en el termini de sis mesos a comptar del tancament de cada exercici.
 
Vegeu nota informativa referent a la tramesa de la comptabilitat ordinària de l'exercici 2019. 
 
Mitjançant el següent enllaç podeu trametre la comptabilitat ordinària en suport informàtic:
 

 

Tramesa de la comptabilitat electoral Tramesa de la comptabilitat electoral

Eleccions al Consell General d'Aran

El Ple de la Sindicatura de Comptes va aprovar la instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Consell General d'Aran del 25 de maig del 2019. Aquesta instrucció estableix la documentació que han de presentar les formacions polítiques que concorren a les eleccions i la informació que han de trametre les entitats financeres i els proveïdors dels partits relacionada amb el procés electoral, d'acord amb el que estableix l'article 133 de la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG).

 

En els següents enllaços podeu accedir a la seu electrònica de la Sindicatura per trametre la documentació electoral en suport informàtic i als models d'informació que han de presentar les entitats financeres i les empreses proveïdores dels partits:

 

Tramesa comptabilitat electoral

Entitats Financeres

Proveïdors