Comunicació dels contractes de la Generalitat a Sindicatura de Comptes Comunicació dels contractes de la Generalitat a Sindicatura de Comptes

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2010, per la qual es modiiquen els procediments establerts en l'annex II del Reglament del Registre Telemàtic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a l'addició d'un nou procediment.

 

Publicació oficial al DOGC núm. 5661 - 01/07/2010