Tràmits interadministracions Tràmits interadministracions

Tramesa d’informació del compte general de corporacions locals
Enviament telemàtic des dels ens locals del Compte general de corporacions locals a la Sindicatura de Comptes.
Comunicació dels contractes de la Generalitat a la Sindicatura de Comptes
Per al compliment de l’article 29 de la Llei de contractes del sector públic, la Generalitat envia a la Sindicatura els contractes.
Auditories
Enviament telemàtic per part de l’interventor/a general cap a la Sindicatura de Comptes de les auditories practicades sota la direcció d’interventors de la Generalitat de qualsevol ens que pertanyi a la Generalitat de Catalunya.
Resposta de les circularitzacions dels ens fiscalitzats
Els ens poden enviar telemàticament la documentació que la Sindicatura els sol·liciti.
Al·legacions a un projecte d'informe
Possibilitat que la Sindicatura de Comptes enviï telemàticament a l’ens que ha fiscalitzat el projecte d’informe i que es faci un intercanvi telemàtic de les al·legacions i justificacions oportunes aportades per l’ens.
Tramesa de documentació
Els ens poden enviar telemàticament la documentació que la Sindicatura els sol·liciti.
Objeccions (Art.218.3 del TRLRHL)
Tramesa dels acords contraris a objeccions dels òrgans interventors obtinguts de l'aplicació web de la Sindicatura de Comptes "Gestió d'acords contraris a objeccions"
Resposta al qüestionari web
Tramesa del qüestionari web emplenat en l'aplicació que posa la Sindicatura a disposició dels ens. El tràmit l'inicia qualsevol ens que pertanyi a l'àmbit de l'Administració pública al qual la Sindicatura de Comptes hagi demanat la col·laboració en un treball de fiscalització en concret.