Tramesa de contractes a la Sindicatura en compliment de l¿article 335 (antic art. 29) de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic Tramesa de contractes a la Sindicatura en compliment de l¿article 335 (antic art. 29) de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic

Els ens del sector públic dea la Generalitat i els ens del sector públic local poden complir amb la preceptiva tramesa de contractes a la Sindicatura de Comptes, prevista pel Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) en el seu article 335 (antic art. 29) de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, de manera fàcil i eficaç en virtut dels acords del Ple esmentats a continuació.

Amb l'objectiu de facilitar els procediments administratius i racionalitzar al màxim els processos de tramesa d'informació, la Sindicatura ha simplificat el contingut de les dades dels expedients que hauran de ser comunicades i trameses a l'òrgan fiscalitzador, en compliment de la llei, mitjançant el Registre públic de contractes de la Generalitat, per als ens del sector públic de la Generalitat i per als ens del sector públic local.

 

  Resolució del Departament d'Economia i Coneixement (ECO/228/2011) de 25 de gener de 2011, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració entre el Departament d'Economia i Finances i la Sindicatura de Comptes

 

Correcció d'errada (DOGC núm. 6046, pàg 1765, de 17.1.2012)

 

Addenda de 18 de desembre de 2015 per incorporar l'administració local catalana a l'arxiu informàtic que tramet mensualment el departament d'Economia i Coneixement

  Resolució de 19 de febrer de 2016, per la qual es dóna publicitat als acords del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre el contingut de l'extracte dels expedients de contractació i els procediments per complir el que disposa l'art. 29 del TRLCSP per part dels ens sotmesos a fiscalització.