Transparència Transparència

La Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, tot i ser d’aplicació a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, està concebuda per donar resposta a l’exigència de transparència a la gestió que porten a terme les administracions públiques. Això comporta que en diferents apartats d’aquesta norma hi hagi previsions que no s’adapten a la naturalesa d’un òrgan de control extern com és la Sindicatura de Comptes i que, per tant, tracten de supòsits que no es poden donar en aquesta institució de control extern.

 

Així, doncs, en aquesta pàgina web trobareu tota la informació relativa a la Sindicatura de Comptes que exigeix la referida Llei 19/2014 tot tenint present les funcions específiques que porta a terme aquesta institució de control extern.

 

Per altra banda, en relació als continguts que han de ser publicats i que s’adeqüen a la naturalesa de la Sindicatura de Comptes, trobareu en la pàgina web el corresponent apartat, encara que no s’hagi donat cap actuació que encaixi en el supòsit corresponent.